Várjuk észrevételeit
A A A

Bejelentkezés

Tájékoztató az ivóvízminőségről

2018. szeptember 25.
Az Európai Unió által előírt szigorú vízminőségi követelményeknek való megfelelés érdekében az Unió által finanszírozott, Szeged és Algyő Önkormányzati Társulása által végzett beruházás eredményeként, öt ivóvíz telepen valósult meg új ivóvíz tisztítási technológia (ammónium és arzén eltávolításra), amit 2017 márciusában kezdett el üzemeltetni a Szegedi Vízmű Zrt.
 
A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott határértékeknek, fogyasztásra alkalmas, az egészségre nem ártalmas.
 
Előfordul, hogy a felhasználók íz-, illetve szagproblémát észlelnek, ezek jellemzően lokálisan, kisebb körzetekben, egy-egy utcában, egy-egy felhasználónál a belső hálózaton fordulnak elő, melyet kérjük, azonnal jelezzenek a Szegedi Vízmű Zrt. felé.
Telekhatáron belüli szűrő, melegvíztároló esetén javasoljuk azok rendszeres karbantartását, tisztítását, fertőtlenítését.
 
A Szegedi Vízmű Zrt. megköszöni az észrevételeket és kéri, jelezzék, amennyiben vízminőségi változásokat észlelnek.
A gyorsabb ügyintézés érdekében a bejelentéskor adják meg nevüket, címüket és elérhetőségeiket.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjjel-nappal hívható telefonszámai: 62/55 88 55, 06/80 82 88 82, 62/420 155
Központi e-mail cím: vizmu@szegedivizmu.hu

Szegedi Vízmű Zrt.

tovább olvasom

Adatkezelési tájékoztatás

2018. május 25.

A Szegedi Vízmű Zrt. adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. A honlap használatával és személyes adatainak megadásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy ezen adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja.


Adatkezelés
a/ Adatgyűjtés
Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók (továbbiakban: látogató) kifejezetten és önként adtak meg..
A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlap nyilvánosan hozzáférhető részein. A látogató azonban dönthet úgy, hogy megad bizonyos adatokat – úgymint név, levelezési és e-mailcím, telefonszám, ügyfél azonosító, jelszó – például:
 • a honlap bizonyos részeire történő regisztrációhoz (e-ügyfélszolgálat);
 • további információk kéréséhez;
 • eseményekre történő regisztrációhoz;
 • pályázatokhoz.
A Szegedi Vízmű Zrt. csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjti. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére.
A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.

b/ Az adatok felhasználása
A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). A felhasználás lehetséges céljai a fenti „Adatgyűjtés” résznél találhatók. Személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy a Szegedi Vízmű Zrt.. tevékenységéről, szolgáltatásairól, eseményeiről és egyéb, a látogató számára érdekes információról tájékoztatást küldjünk. A levelezési listáról azonban a látogató bármikor leiratkozhat, ennek részletei megtalálhatók a „Leiratkozás” résznél.
Weboldalunkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

c/ Adatkezelő
A honlap üzemeltetője a Szegedi Vízmű Zrt.. (székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88..) a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, és ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban kezeli.

d/ Az adatok harmadik felekkel történő megosztása
Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.
A Szegedi Vízmű Zrt.. a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldözési hatóságoknak, szabályozó vagy egyéb kormányzati szerveknek vagy más harmadik félnek, amennyiben azt törvény előírja.
A velünk közölt személyes adatokat nem osztjuk meg más vállalkozásokkal és szervezettel, közös szervezésű rendezvények esetében, ha mégis történik ilyen jellegű adatmegosztás, akkor azt csak a látogató egyedi hozzájárulásával tesszük meg.
Egyéb harmadik felekkel nem osztunk meg személyes adatokat, kivéve, ha ennek ellenkezőjére az adatgyűjtéskor felhívtuk a figyelmet. Ezekben az esetekben is csak akkor osztjuk meg információt, ha a látogató ehhez hozzájárulását adja.
A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem a Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltet. A Szegedi Vízmű Zrt. adatvédelmi, adatkezelési szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapunkon megadott link segítségével látogat meg. Honlapunk látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mielőtt az adott weboldalon személyes azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.
 
e/ Biztonság
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes azonosításra alkalmas adatok elvesztését, módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

f/ Információkhoz való hozzáférés
Amennyiben frissíteni szeretné a honlapunkon keresztül megadott személyes adatait, ezt megteheti azon az oldalon, ahol eredetileg regisztrálta magát, vagy az ugyfel@szegedivizmu.hu e-mail címen jelezheti felénk ez irányú kérését.
Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján elvégezzük a megfelelő módosításokat.
Általános szabályként a honlap látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez. Bizonyos esetekben megkérhetjük a látogatót arra, hogy regisztrálja magát a honlapon azért, hogy birtokában legyen az azonosításához szükséges felhasználói azonosítónak és jelszónak és hozzá tudjon férni egyes műveletekhez.

g/ Leiratkozás
Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket a megfelelő weboldalon, illetve az Önnek küldött kommunikációkban jelezzük, vagy ezen igényét az ugyfel@szegedivizmu.hu email címre küldött értesítéssel is jelezheti felénk.

h/ Adatok megőrzése
A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre a látogató azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket.
A látogatók elérhetőségi adatait (ideértve a honlap bizonyos részeihez való hozzáféréshez szükséges regisztráció során kapott adatokat) például addig őrizzük meg, amíg az információkra a látogató kérésének teljesítéséhez szükség van, illetve amíg a felhasználó nem kéri tőlünk ezen adatok törlését. A levelező listánkon szereplő adatokat, beszélgetéseket és a nekünk küldött e-maileket addig őrizzük meg, amíg azok megőrzése a látogató kérésének teljesítése érdekében indokolt. A szakmai önéletrajzokat akkor töröljük, amikor azokra már nincs szükség.

i/ Módosítások
A Szegedi Vízmű Zrt.. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi, adatkezelési nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.
 
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
a/ Tájékoztatás
Joga van ahhoz, hogy ingyenesen információt kapjon arról, hogy az adatait feldogozzuk-e vagy sem. Kérés esetén, a GDPR és az Info tv. előírásainak megfelelően a következő jogokat gyakorolhatja: az adataihoz való hozzáférés, adatai módosításának, helyesbítésének kérése, adatai felhasználásának megtiltása, és a bírósághoz való fordulás, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás.

b/ Jogorvoslat
A látogató jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítjük. Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya: 2018.05.24-től visszavonásig tart.
 
Szegedi Vízmű Zrt.
adatkezelő

tovább olvasom

Ivóvízminőség-javító program működtetése Szegeden és Algyőn – üzemeltetési tapasztalatok

2017. november 17.

Az Európai Unió által előírt szigorú vízminőségi követelményeknek való megfelelés érdekében – az Unió által finanszírozott, Szeged és Algyő önkormányzatainak társulása által végzett beruházás eredményeként megvalósult az új ivóvíz tisztítási technológia, amit idén márciusban kezdett el üzemeltetni a Szegedi Vízmű Zrt. öt ivóvíztisztító telepen.
A technológia a víz arzéntartalmát szűréssel, az ammóniumion eltávolítását pedig egy úgynevezett törésponti klórozásos technológiával csökkenti az EU előírásoknak megfelelő szintre.
 
Az ilyen víztisztítási technológiák működtetési tapasztalatai alapján várható volt, hogy a rendszer beindításakor ún. organoleptikus vízminőségi problémák (szín és szagproblémák) jelentkeznek majd. A víz megváltozott kémiai összetétele, valamint a fertőtlenítésre használt klór és származékai reakcióba lépve a csövek belső felületén meglévő döntően vastartalmú ún. biofilmmel, leoldják azt, ezzel zavarosságot okozva a közel 700 km hosszú hálózaton.
Ez történik most, ez egy természetes folyamat.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a víz fogyasztásra alkalmas, az egészségre nem ártalmas, és a kellemetlen szaghatás gyorsan elillan. A megváltozott íz, a kellemetlen szag a fertőtlenítési melléktermékeknek tulajdoníthatók, vagyis a tisztítási technológia során használt fertőtlenítőszer és az oldott szerves szén elosztórendszer-beli reakciójából származnak. A szaghatást néhol a jelentős mélységből felszínre hozott víz természetes termálvíz szaga is okozhatja.

A Szegedi Vízmű fokozatosan áll át az új rendszerre (pl. a nem tisztított, ún. nyers víz a tisztított vízzel együtt, keverve kerül az ivóvíz-hálózatba). A Szolgáltató a hibabejelentéseket elemzi, és azonnal intézkedik, beavatkozik, ha szükséges, pl. a hálózat tisztításával. Az átállási folyamat mindaddig folytatódik, amíg a rendszer el nem éri a teljes üzemeltetési egyensúlyt.
Az elmúlt hónapok üzemeltetési tapasztalatai azt mutatják, hogy a várható módon zajlik a hálózat tisztulása, a színproblémákkal kapcsolatos panaszok, bejelentések száma már jelentősen csökkent.
 
A Szegedi Vízmű Zrt. köszöni az észrevételeket és kéri, hogy továbbra is jelezzék, amennyiben hasonló vízminőségbeli változásokat észlelnek, valamint még további megértést és türelmet kér!
A Szegedi Vízmű Zrt. éjjel-nappal hívható telefonszámai:
62/420 155
06/80 82 88 82
62/55 88 55

(2017. augusztus 22.)


tovább olvasom

Sárga és/vagy termálvíz-szagú víz – Ivóvíz-minőségi problémák okai

2017. november 17.
Idén márciusban kezdtük el működtetni az ivóvíz telepeinken az új ivóvíz tisztítási technológiát. (Az új ivóvíz tisztítási technológia az ivóvízminőség-javító program során készült el, ennek segítségével csökkentjük az arzén- és ammónium szintet az EU előírások szerint az ivóvízben.)
Az új technológiával megtisztított víz összetétele megváltozott az eddig megszokotthoz képest, és ez a megváltozott összetételű víz a városi és a házi vízvezetékrendszerek faláról leoldhatja a lerakódásokat, és a leoldott lerakódásokkal keveredve előfordulhat, hogy az ivóvíz sárgás színű, zavaros, és kellemetlen szagú lesz. A tisztítási technológia indításakor – az ivóvíz telepek ki-és belépésével – az ivóvízhálózatban az áramlási irányok is többször változnak, ami szintén „megmozgatja” a vezetékhálózat falán lévő lerakódásokat. A víz intenzív folyatás, öblítés és ülepítés után fogyasztásra alkalmas.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a jelenségek nem egyedi szegedi problémák.

Amennyiben a házi vízmelegítőből kifolyó meleg víz kellemetlen, termálvíz-szagú, a vízmelegítő tisztítása is szükséges, valamint javasolt a vízmelegítőket (mind a víztárolós, mind az átfolyós rendszerűeket) negyedévente néhány órára magas hőmérsékletre, 70 C°-ra állítani, majd kifolyatni, ezzel a módszerrel megszüntethető a kellemetlen szag.

A Szegedi Vízmű fokozatosan áll át az új rendszerre (pl. a nem tisztított, ún. nyers vizet a tisztított vízzel együtt, keverve engedjük az ivóvíz-hálózatra), hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzuk a fogyasztóknak.

Azonban van egy átmeneti időszak, ami szükséges ahhoz, hogy „beálljon” a rendszer, és kialakuljon egy üzemelési egyensúly. Ez az átmeneti időszak néhány hónap is lehet, ez idő alatt gyakrabban fordulhatnak elő vízminőségi problémák. A problémák mielőbbi felderítésében és megoldásában kérjük a fogyasztóink együttműködését is.

Kérjük, jelezzék nekünk – éjjel-nappal – hívható telefonszámainkon az észrevételeiket! Felhívjuk a figyelmet, hogy ez idő alatt a vízfelhasználással üzemelő háztartási gépekre, berendezésekre (pl. vízmelegítők, bojlerek, vízszűrők) fokozottan figyeljenek, azok rendszeres tisztítását, karbantartását végezzék, végeztessék el időben!

Köszönjük a megértésüket, türelmüket!
Szegedi Vízmű Zrt.

Műszaki hibabejelentés éjjel-nappal:                  
62/55 88 55, 62/420 155, 06/80 82 88 82    
honlap: www.szegedivizmu.hu

(2017. március 31.)
 

tovább olvasom

Ivóvíz-hálózati hibajavítás a Mars térnél, illetve a Római körúton

2018. december 11.

Csőtörés miatt ivóvízvezeték javítási munkálatokat végez a Szegedi Vízmű Zrt. a Mars térnél, az Attila és a Hajnóczy utca közötti részen, a csárda előtt, illetve a Római körúton, a Szilléri sgt. és a Rom utca közötti szakaszon, a buszmegállónál.

Jelenleg mindkét meghibásodásnál a feltárást végzik a Vízmű szakemberei. A munkálatok időtartama a feltárt hibák jellegétől függ.
 
A munkavégzés időtartama alatt az érintett körzetekben átmenetileg akadozhat, illetve időszakosan szünetelhet az ivóvíz szolgáltatás.
 
A Római körúton a buszmegálló ideiglenes áthelyezése is szükséges a hibajavítás miatt, erről a Közlekedési Társaság gondoskodik.
 
A munkavégzés a külső sávban zajlik, kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!
 
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvíz-hálózati hibajavítás a Széchenyi téren

2018. december 3.

Csőtörés miatt ivóvízvezeték javítási munkálatokat végez a Szegedi Vízmű Zrt. Széchenyi tér 5. sz. előtt.
 
A munkavégzés időtartama alatt sávlezárás szükséges, a színház felől jövők nem tudnak egyenesen haladni az Anna kút irányába. Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

A munka időtartama alatt az ivóvíz szolgáltatás szünetel az érintett körzetben.
 
A tervek szerint a Vízmű még a mai napon elkészül a hibajavítással, és várhatóan 2 napon belül helyreáll a forgalmi rend.
 
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.
www.szegedivizmu.hu


tovább olvasom

KARRIER PORTÁL

2018. november 30.

Látogasson el a Karrier portálunkra, ahol tájékozódhat a meghirdetett pozíciókról és regisztrálhat a jelöltek adatbázisába is.
https://karrier.szegedivizmu.hu/
Tisztelt érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy állás ajánlatainkat a Karrier portálon tekintheti meg.

A meghirdetett pozíciókra regisztrált felhasználóként lehet jelentkezni, az alábbi linkre kattintva:

https://karrier.szegedivizmu.hu/

tovább olvasom

Mechanikai hálózat tisztítás Újszeged területén

2018. november 29.

A Szegedi Vízmű Zrt. 2018. december 4-től 5-ig tervszerű mechanikai hálózat tisztítást végez Újszeged területén (Traktor u., Orsolya u., Klára u., Ildikó u., Katalin u., Dorottya u., Gizella u.), nappal 09:00 és 15:00 óra között.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat.
 
A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
 
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Rendkívüli ivóvízhálózat tisztítás Újszeged területén

2018. november 26.

A Szegedi Vízmű Zrt. az ivóvízhálózat rendkívüli tisztítását végzi Újszeged területén 2018. november 26-tól 28-ig, nappal 09:00 és 15:00 óra között.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Szegedi Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatának év végi nyitva tartása

2018. november 24.

Szegedi Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatának év végi nyitva tartása


Mechanikai hálózat tisztítás Szőreg területén

2018. november 23.

A Szegedi Vízmű Zrt. 2018. november 27-től 28-ig tervszerű mechanikai hálózat tisztítást végez Szőreg területén (Kisszőlő u., Máté u., Mimóza u., Vaspálya u., Budzsák u., Kristály u.), nappal 09:00 és 15:00 óra között.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat.
 
A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
 
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Szabadban elhelyezett tűzoltóvízforrások - oltóvízmennyiség mérés

2018. november 20.

Felhívjuk a Tisztelt Fogyasztók figyelmét, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. 0 °C alatti napi hőmérséklet beálltával nem tudja elvégezni a szabadban elhelyezett tűzoltóvízforrások oltóvízmennyiség mérését, ugyanis az alacsony hőmérséklet károsítja a mérésre használt műszert, és abban jelentős kárt okozhat, illetve hátráltathatja az akadálymentes munkavégzést. Kérjük a fent leírtak szíves tudomásulvételét.

Megértésüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Gondoskodjon vízmérője fagyvédelméről!

2018. november 15.

Készüljön fel a télre! A fagykárok elkerülhetők.

Ivóvízhálózat mosatás Ipartelep területén

2018. november 8.

A Szegedi Vízmű Zrt. az ivóvízhálózat rendkívüli mosatását végzi Ipartelep területén 2018. november 10-én, nappal 09:00 és 15:00 óra között.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be. A munkálatok következtében a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Rendkívüli ivóvízhálózat mosatás Újszeged és Szőreg területén

2018. november 8.

A Szegedi Vízmű Zrt. az ivóvízhálózat rendkívüli mosatását végezte és végzi Újszeged és Szőreg területén 2018. november 14-ig, nappal 09:00 és 15:00 óra között, a városrészekben tapasztalt fogyasztói vízminőségi problémák mérséklése érdekében.
 

Az utóbbi időben jelentősen megnövekedtek lokálisan a vízminőségi problémák, döntően Újszeged és Szőreg területén.
A vízminőségi problémák oka egyrészt a kiépített víztisztítási technológiák sajátosságára vezethető vissza: bizonyos időnként le kell állítani (pl. tisztítás, fertőtlenítés miatt) egy-egy ivóvíztisztító telepet. Ilyenkor az egyes telepeken kitermelt és a hálózatba érkező vizek keveredése vaskicsapódást eredményezhet. A vaskicsapódás zavarossággal, sárga, barna elszíneződéssel jár.
A kicsapódott vas a beépített vízszűrőkben nagyon gyorsan összegyűlik, illetve felhalmozódhat a vízmelegítőkben is, ilyen esetekben szükséges és fontos a belső ivóvíz-hálózati rendszer gyakori, rendszeres karbantartása, tisztítása is.
 
A vízminőségi problémák jelentkezését követően a Szegedi Vízmű azonnal megkezdte az ivóvízhálózat rendkívüli mosatását.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell felkészülni. A munkálatok következtében a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
 
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Amennyiben a hálózat mosatását követően is észlelnek vízminőségi problémát, kérjük, hogy hívják Társaságunk éjjel-nappal hívható hibabejelentő telefonszámait: 62/55 88 55, 06/80 82 88 82, 62/420 155.
Szíves türelmüket, megértésüket köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.

tovább olvasom

Országos Ügyfélszolgálati Verseny

2018. október 12.

A Magyar Víziközmű Szövetség Országos Ügyfélszolgálati Versenyén II. helyezést ért el a Szegedi Vízmű csapata. Nagyszerű teljesítmény, gratulálunk!

Ivóvízhálózat mosatás Újszeged és Szőreg területén

2018. szeptember 27.


A Szegedi Vízmű Zrt. az ivóvízhálózat mosatását végzi Újszeged és Szőreg területén 2018. október 1-én, nappal 09:00 és 14:00 óra között.

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell felkészülni. A munkálatok következtében a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Időszakos forgalomelterelés és útlezárás a Derkovits fasoron ivóvíz-hálózati munka miatt

2018. szeptember 26.

Ivóvízvezeték rekonstrukciós munkálatok miatt 2018. szeptember 27-én, csütörtökön 17:00 órától várhatóan 20:00 óráig teljes szélességében lezárásra kerül a Derkovits fasor, a Töltés u. – Derkovits fasor kereszteződésében.

A lezárás az autóbuszok útvonalát is érinti, azok terelőútvonalon közlekednek. A munkavégzés időtartama alatt az ivóvíz szolgáltatás zavartalan.
A munkát a Szegedi Vízmű Zrt. megbízásából alvállalkozó cég szakemberei végzik.
Várhatóan már szeptember 27-én, csütörtökön este 20:00 órára visszaállhat a közlekedésben a megszokott rend.
Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!
 
Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Vízmérő leolvasás a kiskertekben

2018. szeptember 25.

A Szegedi Vízmű Zrt. a kiskertek évi egyszeri vízmérő leolvasását végzi az alábbi helyszínen és időpontban:
 

2018. OKTÓBER 6-ÁN ÉS 7-ÉN 800 ÉS 1600 ÓRA KÖZÖTT, VALAMINT 2018. OKTÓBER 13-ÁN ÉS 14-ÉN 800 ÉS 1600 ÓRA KÖZÖTT Sziksóson,
 
2018. OKTÓBER 20-ÁN ÉS OKTÓBER 21-ÉN 800 ÉS 1600 ÓRA KÖZÖTT Újszeged és Baktó,
VALAMINT
 
2018. OKTÓBER 27-ÉN ÉS 28-ÁN 800 ÉS 1600 ÓRA KÖZÖTT Szeged-Szentmihály, Tompasziget, Gyálarét, Tápé területén.


Kérjük, segítse elő a leolvasást! Amennyiben a megjelölt időpontban mégsem tud a kiskertben tartózkodni, vízmérője állását 2018. október 31-ig bejelentheti az alábbi módok egyikén:

 • A Szegedi Vízmű honlapján keresztül: www.szegedivizmu.hu;

 • E-mailen: vizmeroallas@szegedivizmu.hu;

 • Androidos mobiltelefonról;

 • Telefonon (nyomógombos mérőállás bejelentés): 62/55-88-55;

 • Személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán.

Sikertelen leolvasás, illetve adatszolgáltatás hiányában az előző évek felhasználási adatainak figyelembevételével becsült számlát állítunk ki a fogyasztóhelyre vonatkozóan.
Együttműködésüket köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Forgalomelterelés és útlezárás a Kálvária sugárúton ivóvíz-hálózati munka miatt

2018. szeptember 19.

Ivóvízvezeték javítási munkálatokat kezd a Szegedi Vízmű Zrt. 2018. szeptember 20-án, csütörtökön reggel 8:00-tól a Kálvária sugárút Földhivatal előtti részén a városból kivezető szakaszon.
 
A munkavégzés időtartamára lezárásra kerül a Kálvária sgt. városból kifelé vezető oldala a Nagykörút -  Boros József utca közötti szakaszon.
 
A lezárás időtartama alatt sem a Londoni, sem a Moszkvai körút felől nem lehet a Kálvária sgt-ra kanyarodni, illetve a Dugonics tér felől jövők sem mehetnek egyenesen tovább.
 
A lezárás az autóbuszok útvonalát is érinti, azok terelőútvonalon közlekednek. A munkavégzés a villamosforgalmat – várhatóan – nem akadályozza.
 
A munkavégzés korlátozza az ivóvíz szolgáltatást, átmeneti vízhiányt okoz az érintett körzetben.
 
A tervek szerint – ideiglenes helyreállítás mellett – 1 napon belül, szeptember 21., péntek reggelre visszaállhat a közlekedésben a megszokott rend.
 
Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!
 
A Szegedi Vízmű köszöni a megértésüket és türelmüket!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Őszi Nyílt Napokat tartottunk a Szent István téri víztoronyban

2018. szeptember 17.

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Szent István téri víztoronyban hagyományos Őszi Nyílt Napokon vártuk az érdeklődőket 2018. szeptember 14-16-ig.
A három nap alatt több ezren látogattak el hozzánk.

Köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.

Őszi Nyílt Napok a Szent István téri víztoronyban

2018. szeptember 7.

2018. szeptember 14-16.
A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Szent István téri víztoronyban hagyományos Őszi Nyílt Napokon várjuk az érdeklődőket.

Kiállítások:
-          A szikvíz története (állandó kiállítás)
-          A fizika története (állandó kiállítás)
-          A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara által szervezett „Mérnöki alkotások Csongrád megyében és Csongrád megyei mérnökök alkotásai” című kiállítás (időszakos kiállítás)
 
A Szent István téri víztorony nyitva tartása:
Szeptember 14. (péntek):          9:00-17:00
Szeptember 15.- 16. (szombat, vasárnap): 10:00-17:00
 
Pénteken (szeptember 14-én) ingyenes a belépés a víztoronyba, szombaton és vasárnap kedvezményes belépőjeggyel látogatható a víztorony (220 Ft/fő).
 
A látogatáshoz nem kell előzetesen bejelentkezni!
 
Kérjük, látogassanak ki rendezvényünkre!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

TÁJÉKOZTATÁS

2018. augusztus 14.

Tisztelt Ügyfeleink!
 
2018. augusztus 31-én és szeptember 14-én a személyes ügyfélfogadás, és a telefonos ügyintézés technikai okok miatt szünetel.
 
Köszönjük megértésüket!
 
                      Szegedi Vízmű Zrt.

Nyereményjáték - díjátadás

2018. július 23.

Nyereményjáték - díjátadás


 

Folytatódik az ivóvízhálózat mosatás Dorozsma és Sziki-Subasa területén

2018. július 12.

A Szegedi Vízmű Zrt. folytatja az ivóvízhálózat mosatását Dorozsma és Sziki-Subasa területén, 2018. július 16-tól 20-ig, nappal 09:00 és 14:00 óra között. 

A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell felkészülni. A munkálatok következtében a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Éjszakai ivóvízhálózat ellenőrzési munkák Szőreg, Kecskés telep, Tápéi Kiskertek és Baktó területén, valamint ivóvízhálózat mosatás Dorozsma és Sziki-Subasa területén

2018. július 5.

 • A Szegedi Vízmű Zrt. éjszakai ivóvízhálózat ellenőrzési munkákat végez 2018. július 9. és 13. között Szőreg, Kecskés telep, Tápéi Kiskertek és Baktó területén (2200 – 0600)


 • A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez Dorozsma és Sziki-Subasa területén, 2018. július 9-től 11-ig, nappal 0900 és 1400 óra között.


Az ellenőrzési, illetve mosatási munkák időtartama alatt átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell felkészülni. A munkálatok következtében a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet. A vezetékhálózat ellenőrzésének befejezését követően rövid időn belül visszaáll a korábbiakban megszokott, kiegyensúlyozott vízellátás és vízminőség.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Éjszakai ivóvízhálózat ellenőrzési munkák Újszeged, Gyálarét, Dorozsma és Kecskés telep területén

2018. június 14.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjszakai ivóvízhálózat ellenőrzési munkákat végez 2018. június 18. és 22. között Újszeged, Gyálarét, Dorozsma és Kecskés telep területén.
 
Az ellenőrzési munkák időtartama alatt (22 és 06 óra között) átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell felkészülni. Az ellenőrzés következtében a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, este 22:00 óráig vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet. A vezetékhálózat ellenőrzésének befejezését követően rövid időn belül visszaáll a korábbiakban megszokott, kiegyensúlyozott vízellátás és vízminőség.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
 
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!
 
Szegedi Vízmű Zrt.

Meghibásodás az ivóvízhálózaton a Szamos utcánál

2018. május 25.

Ma reggel ¾ 8 körül helyreállt a vízszolgáltatás a Szamos utca - Építő utca sarok körzetében.
 
Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

Korábban írtuk:

Csőtörés történt ma hajnalban 4 óra körül a Szamos utca - Építő utca sarkánál. A Szegedi Vízmű azonnal megkezdte a hibaelhárítást.
A meghibásodás és a hibajavítási munkálatok miatt jelenleg kb. 4-500 lakásban nincs, vagy akadozik a vízellátás a körzetben.

Szegedi Vízmű Zrt.

Befejeződött a csatornahálózati javítás a Makkosházi körúton

2018. május 9.

Befejeződött a csatornahálózati javítás a Makkosházi krt. – Trencséni utca sarkán. A héten sor kerül a betonozásra, majd a beton megkötése után az aszfaltozásra is. Várhatóan a jövő hét elején megszűnik a korlátozás, és helyreállhat a forgalmi rend.

Köszönjük a türelmet!

Szegedi Vízmű Zrt.

Csatorna fedlap szintbeemelés a Széchenyi tér – Kárász utca csatlakozásánál

2018. április 20.

2018. április 23-án, hétfőn reggel 8:00-tól a Széchenyi tér, Nagy Jenő utca és Híd utca közötti szakaszán lezárásra kerül a belső forgalmi sáv, a Mars tér irányába, csatorna fedlap szintbeemelési munkálatok miatt.

Az érintett szakaszon nem lehet majd sem megállni, sem várakozni.
 
A tervek szerint a lezárás/korlátozás 2018. április 26-án 23:00 óráig tart. A Széchenyi téri – Mars tér irányú – autóbusz megálló ideiglenesen áthelyezésre kerül a Híd utcai trolibusz megállóba.
 
Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!
 
A Szegedi Vízmű köszöni a megértésüket és türelmüket!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvíz-gerincvezeték cseréje miatt ismét forgalomkorlátozás a Kígyó utcában

2018. április 17.

Meghibásodás miatt ivóvízhálózat javítási munkálatokat végzett április 12-től a Szegedi Vízmű Zrt. a Kígyó utca Tisza L. krt., Feketesas utca közötti részén. A hibaelhárítási munka során tapasztaltak alapján a szakemberek úgy döntöttek, hogy szükséges a gerincvezeték cseréje is az utca ezen szakaszán.
 
Április 18-án, szerdán kora reggel kezdi az ivóvíz-gerincvezeték cseréjét a Vízmű, és – a helyreállítással együtt – várhatóan péntek (április 20.) délutánig tart a munkavégzés.
A Kígyó utca Tisza L. krt., Feketesas utca közötti része teljes szélességében lezárásra kerül, így a Kígyó utcából nem lehet sem a Tisza L. krt., sem a Hajnóczy utca irányába közlekedni.

Az ivóvíz szolgáltatás szerdán reggeltől délutánig (kb. 9:00 – 13:00-ig) szünetel az érintett körzetben, melyről a Szolgáltató közvetlenül értesítette a fogyasztókat.
 
Várhatóan péntek (április 20.) délutánra állhat vissza a közlekedésben a megszokott rend.
 
A Szegedi Vízmű köszöni a megértésüket és türelmüket!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvíz-hálózati munka miatt forgalomkorlátozás a Kígyó u. – Tisza L. krt. sarkán

2018. április 16.

Továbbra is dolgozik a Vízmű a Kígyó utcánál - Ivóvíz-hálózati munka miatt forgalomkorlátozás a Kígyó u. – Tisza L. krt. sarkán


A mai napon (április 16., hétfő) is még folytatódnak az ivóvízhálózat javítási munkálatok a Kígyó u. – Tisza L. krt. sarkán, emiatt a Kígyó utca Tisza L. krt-i vége teljes szélességében lezárásra került, a Kígyó utcából nem lehet sem a Tisza L. krt., sem a Hajnóczy utca irányába közlekedni.
 
A munka az ivóvíz szolgáltatásban csak korlátozottan okoz átmeneti fennakadást az érintett körzetben.
 A tervek szerint délután 15:00 órára visszaállhat a közlekedésben a megszokott rend.
 
Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!
 
A Szegedi Vízmű köszöni a megértésüket és türelmüket!
 
Szegedi Vízmű Zrt.

 

2018.04.12.
Meghibásodás miatt ivóvízhálózat javítási munkálatokat végez a Szegedi Vízmű Zrt.
a Kígyó u. – Tisza L. krt. sarkán, emiatt a Kígyó utca Tisza L. krt-i vége teljes szélességében lezárásra került, a Kígyó utcából nem lehet sem a Tisza L. krt., sem a Hajnóczy utca irányába közlekedni.
A munka az ivóvíz szolgáltatásban csak korlátozottan okoz átmeneti fennakadást az érintett körzetben.
A tervek szerint – ideiglenes helyreállítás mellett – április 13-ra, péntek délutánra visszaállhat a közlekedésben a megszokott rend.
 
Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!
 
A Szegedi Vízmű köszöni a megértésüket és türelmüket!
 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Külföldi vízügyi szakemberek tudás és tapasztalatbővítése Szegeden - Lezárult a projekt

2018. április 13.

Lezárult a Szegedi Vízmű Zrt. vízdiplomácia pályázati projektje, melynek záró rendezvényére 2018. április 13-án került sor a Szegedi Vízmű Központjában, ahol a projektben résztvevő szakemberek (27 fő) vették át a projektben való részvételüket igazoló Tanúsítványaikat.
 
A Szegedi Vízmű „Külföldi vízügyi szakemberek tudás és tapasztalatbővítése Szegeden” elnevezésű, KKM-23680-2/2017/Adm számú vízdiplomácia pályázati projektje a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósult meg. A projekt célja volt – többek között – a Szegedi Vízmű Zrt. külpiaci tevékenységének előmozdítása, illetve megerősítése, szakemberei tudásának és képességeinek megosztása külföldi szakemberekkel, pl. Romániában, Szerbiában és Montenegróban működő vízművek szakembereinek vízipari tárgyú képzésében való közreműködéssel.

A projekt ütemezése:

 • A szegedi nyitó-rendezvényre 2017. december 20-án került sor, ezt követően a résztvevők megismerkedtek a Szegedi Vízművel a telephelyek látogatásán, az alkalmazott technológiákat és a szervezetet bemutató előadásokon keresztül.

 • 2018. február 26-ától március 2-ig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának segítségével Baján folytak a nem akkreditált képzések ivó- és szennyvíztisztítási technológiák témakörökben. A képzést három nyelven (magyar, román, szerb) elkészített tananyag segítette. A tanfolyamokon 27 fő külföldi technológus és mérnök vett részt aktívan.

 • 2018 áprilisában a résztvevő szakemberek, valamint szakmailag érintett munkatársaik – kétnapos tanulmányút keretében – látogatást tettek a Fővárosi Vízműveknél, a Fővárosi Csatornázási Műveknél, valamint a DRV Siófoki Szennyvíztelepét is megtekintették.

 • A látogatásokat követően Szegeden, workshop keretében került sor a beruházási, üzemeltetési és szervezési gyakorlatok összehasonlító elemzésére, a közös nemzetközi projektekkel kapcsolatos javaslatok megbeszélésére, kidolgozására, illetve ismert szakmai előadók ismertették a vízipari újdonságokat.

 • 2018. április 13. Záró rendezvény – Tanúsítványok átadása

 
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Így ünnepeltük a Víz Világnapját – 2018

2018. március 28.

Nyílt Napok a Szent István téri víztoronyban
A Szegedi Vízmű hagyományosan Nyílt Napokon fogadta az érdeklődőket a Szent István téri műemlék víztoronyban, március 23-25-én.
Az állandó kiállítások (a szikvíz, illetve a fizika története) mellett vízzel kapcsolatos hasznos kiadványokkal, játékokkal, érdekes kísérletekkel is vártuk az látogatókat.
Immár hagyományosan a szegedi egyetem környezettan, illetve környezettudomány szakos hallgatói vállalkoztak a tudomány népszerűsítésére, érdekes és látványos kísérleteken keresztül.
 
Nyílt Nap a III. sz. Ivóvíztisztító Telepen
Az idén először, a Szegedi Vízmű Zrt. 2018. március 23-án, pénteken megnyitotta a III. sz. Ivóvíztisztító Telep kapuit is az érdeklődők előtt, akik betekintést nyerhettek az ivóvíztisztítás folyamatába.
A látogatóknak a Vízmű szakemberei mutatták be a technológiát, és válaszoltak a látogatók kérdéseire, segítve ezzel a víztermelés és víztisztítás folyamatának a megismerését.
A telep megtekintéséhez előzetes regisztrációra volt szükség.
 

Szegedi Vízmű Zrt.

Külföldi vízügyi szakemberek tudás és tapasztalatbővítése Szegeden

2018. március 28.

Társaságunk „Külföldi vízügyi szakemberek tudás és tapasztalatbővítése Szegeden” elnevezésű, KKM-23680-2/2017/Adm számú vízdiplomácia pályázati projektje a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósul meg. A projekt célja – többek között – a Szegedi Vízmű Zrt. külpiaci tevékenységének előmozdítása, illetve megerősítése, tudásunk és képességeink megosztása a vízválság elleni küzdelemben, pl. külföldi, Romániában, Szerbiában és Montenegróban működő vízművek szakembereinek vízipari tárgyú képzésében való közreműködéssel.
A 2017. december 20-i, szegedi nyitó-rendezvényen sikerült felkelteni külföldi partnereink érdeklődését az iránt, hogy rész vállaljanak a projekt keretében tervezett elméleti és gyakorlati képzéseken, teleplátogatásokon és szakmai műhelymunkákon.
Az alábbi országok településeiből összesen 12 víziközmű cég közreműködik a programban:
Romániából: Temesvár, Sepsiszentgyörgy
Szerbiából: Becse, Horgos, Újvidék, Belgrád, Szabadka, Kikinda, Nagybecskerek, Zombor, Bezdán
Montenegróból: Cetinje
2018. február 26-ától március 2-ig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának segítségével Baján folytak a nem akkreditált képzések ívó- és szennyvíztisztítási technológiák témakörökben. A képzést három nyelven (magyar, román, szerb) elkészített tananyag segítette. A tanfolyamokon 27 fő külföldi technológus és mérnök vett részt aktívan.

A projekt következő szakaszában, áprilisban a tanfolyamon résztvevő szakemberek, valamint szakmailag érintett munkatársaik – kétnapos tanulmányút keretében – látogatást tesznek a Fővárosi Vízműveknél, a Fővárosi Csatornázási Műveknél, valamint a DRV Siófoki Szennyvíztelepét is megtekintik.
A látogatásokat követően Szegeden, workshop keretében kerül sor a közös nemzetközi projektekkel kapcsolatos javaslatok megbeszélésére, kidolgozására, illetve ismert szakmai előadóknak adnánk teret a vízipari  újdonságok terjesztésére.   Szeged, 2018. március 9.                                                            Tóth Godó Valéria
                                                                                                     projektmenedzser


tovább olvasom

Álláslehetőségek

2018. március 13.
tovább olvasom

Víz világnapi programok Szegeden - 2018

2018. március 12.

Nyílt Nap a III. sz. Ivóvíztisztító Telepen

2018. március 9.

A Szegedi Vízmű Zrt. 2018. március 23-án, pénteken (900, 1000, 1100) megnyitja a III. sz. Ivóvíztisztító Telep (Szeged Margaréta utca 12.) kapuit az érdeklődők előtt, akik megtekinthetik az ivóvíztisztítás folyamatát. A látogatóknak a Vízmű szakemberei mutatják be a technológiát, és a kérdésekre válaszolva segítik a víztermelés és víztisztítás folyamatának a megismerését.
 
A telep megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges!
E-mail:
vizmu@szegedivizmu.hu, Telefon: 62/558-801, vagy 62/558-808 (munkaidőben)


tovább olvasom

Víz világnapi Nyílt Napok a Szent István téri víztoronyban

2018. március 9.

2018. március 23-24-25.
Az „Öreg Hölgy”, a Szent István téri műemlék víztorony ismét Nyílt Napokon várja az érdeklődőket a Víz világnapja alkalmából.

Az állandó kiállítások (a szikvíz, illetve a fizika története) mellett vízzel kapcsolatos hasznos kiadványokkal, játékokkal, érdekes kísérletekkel is várjuk az érdeklődőket. A látogatáshoz nem kell előzetesen bejelentkezni! Pénteken (március 23-án) ingyenes a belépés a víztoronyba!

A Szent István téri víztorony nyitva tartása:
2018. március 23-24-25. (péntek: 900-től 1700, szombat – vasárnap: 1000-től 1700)


tovább olvasom

A lejárt hitelességű mellékvízmérő cserét megadott határidőig megrendelő ügyfelek számára meghirdetett nyereményjáték – Sorsoláson való részvétel feltételei

2018. március 1.

http://szegedivizmu.hu/media/files/Jatek_reszveteli_feltetelek_2018.pdf

 
1. Játék szervezője
Szegedi Vízmű Zrt. (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.) a lejárt hitelességű mellékvízmérő cserét megadott határidőig megrendelő ügyfelek számának növelése érdekében meghirdetett nyereményjáték szervezője.
 
2. A részvétel módja
Az akcióban a Szegedi Vízmű Zrt. azon (magánszemély) ügyfelei vehetnek részt, akik megadott időpontig megbízzák Társaságunkat lejárt hitelességi idejű mellékvízmérőjük cseréjével, és a hitelesség lejártáról, valamint jelentkeznek a nyereményjátékra.

3. A játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehetnek a Szegedi Vízmű Zrt.-től víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybevevő ügyfelek, kivéve a Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, és mindezek közeli hozzátartozói (PTK. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont).
 
4. A játék időtartama
Az akció 2018. március 1-től, 2018. június 30-ig tart.
 
5. Részvételi feltételek
Nyereményre addig jogosult a játék résztvevője, ameddig a Szegedi Vízmű Zrt. ügyfele. Nem jogosultak a nyereményre azok az ügyfelek, akiknek a sorsolás időpontjában határidőn túli tartozása van.
 
6. Nyeremények
A sorsolás tervezett időpontja: 2018. július 12. A sorsolást közjegyző felügyeli.
A nyereményjáték díja:

 • egyszeri, nettó 500 000 Ft pénznyeremény

A nyerteseket a nyereményről írásban értesíti a Szegedi Vízmű Zrt.. A nyereményt a nyertes 2018. augusztus 1., 14:00 óráig veheti át az értesítésben megadott helyen. A nyertesnek igazolnia kell magát személyi igazolványával.
A nyereményt közvetlenül a játékban résztvevő részére szolgáltatjuk ki, az harmadik fél részére át nem ruházható.
 
7. Vegyes rendelkezések
7.1 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a játék szabályát.
7.2 A Szegedi Vízmű Zrt. által szervezett akcióval kapcsolatban peres eljárás nem kezdeményezhető.
7.4 A játékban meghirdetett nyereményen kívül a Szegedi Vízmű Zrt. az akció időtartama alatt jelen játékban más nyereményt nem ad.
 
Egyéb tudnivalók
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez a Játékos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a Játékra való regisztráció alapján.
 
Szegedi Vízmű Zrt.
 


tovább olvasom
Korábbi híreink

Szavazás

Milyennek találja az ügyfélszolgálat nyitva tartását, elérhetőségét?

1
2
3
4
5